closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8.85

Dispositie op het verzoek

van vossema wegens de belad„

„ting: van een party adappen

141

afschrijven, dog de overbevondene daar en tegen met ƒ 267. 1.— te

„valideeren en met hunne geld somma bij dezelve wederom

te doen innemen, dewijl bekent is, dat gem: Schietekatte in

vroeger dagen eenige Gereedschappen heeft ingekogt

60

Door den Sergeant en Mandadoor van het slave Quartier

Damus Vossema bij Requeste vertoond zijnde, hoe dat de hem

ter vergoeding op gelegde 127500. p:s adappen, tot een bedragen Van rd:s 442. —.

nimmer bij hem ontfangen, maar de adappen altoos door wijlen

den Heer Gouverneur Seidelman betaald en be„

„waard zijn, en dat hij telkens zo veel Ontfangen

heeft, als tot reparatie der Gebouwen wierd vereischt

en verbruikt; stavende zijn gezegde met de Verklaringen van

alle de Marienjos van het Quartier en van den Tolk welke laat„

„ste getuigd, dat bij tot het inkopen van de adappen steeds het

geld van den Heer Gouverneur Seidelman Ontfangen heeft, en

de adappen aan eeven gem: zijn E: bezorgd zijn, zo hebben wij,

nadien men dit bewijs heeft ingewagt en om dat het bekent

geworden is, dat Gem: Vossema de belasting van de adappen

niet dragen kan, en de Comp:e nog tans: vergoeding vinden moet„

dog om weder alles te doen wat men kan, om voorzigtig te zijn

en schijnreeden van klagten te benemen, het voorsz: Request

gesteld in handen van de Erfgenamen van den Heer Gouverneur Set„

„delman, ten einde daar op te dienen, ingevalle zijer iets te„

„gen mogten hebben, dat de belasting op de boedel van zijn E: worde

vergebragt. dog van den Lieutenant der Neirase Burgerrije

Johan Fredrik Seidelman in geschrift tot antwoord ontfangen,

dat den Opperkoopman en toenmaligen Gezaghebber de Josias

Raket dezelve op prive order uit het Perk Bejouw, zo wel„

als.