closeTerug naar inventaris

Transcriptie

mede zodanig gelegen is, daar dit Jaar, volgens

Hoog derzelver ordere, die sedert andermaal Gein„

„troduceerde Cassa weder is afgeschaft, als waar

om wij ootmoedig verzoeken, dat den soldaat:, om hem prin„

„cipaal in het presente volks gebrek tot Banda te animeeren,

mag behouden een Soulaas, het welk eenig effect afleverd

en lang Genoten en te aangenaam is voor onverschilligheid,

terwijl wij intusschen tot nader bevel met de verstrekking

op den ouden voet laten Continueeren, na ons besluijt van den 24 Maij l:

169

Van de ons toegedagte 50. Militairen en 26. Mat„

genoteert: hoe veel man„

schappen aangekomen en

trosen zijn maar ontfangen 25. Militairen en de overi„

agter gebleiven zijn

„ge van het schip De Titon op Java zeker en nood„

zakelijkheit agtergebleeven, en van de Mattrosen geene andere

als de scheepelingen vij de Pantjalling de Oppas, daar onder

13. Javanen, waar voor en voor de ons toegezon„

„dene Vier Ambagtslieden van dewelke den Geel„

„giter mede agtergebleven is, wij nederig dank betui„

„gen, zo wel als voor de gunstige toedenking van

meerder Europeesche Militairen bij een gehoopt ont„

zet uit Neederland.

Wij zijn ook dit maal niet voorzien geworden van

597

Nader verzoekt om een

krankbezoeker

een bekwaam krankbezoeker, ongeagt uwe Hoog

Edelens de bezorging herwaarts van zulke

een persoon den kerkenraad aldaar hebben Gelieven

op te dragen, en verzoeken dus daar om andermaal oodmoedig.

En

dan

do

n