closeTerug naar inventaris

Transcriptie

175

in het Hospitaal alhier door den Hospitalier Mabich betuigen

wij nederig dank, zo wel als dat uwe Hoog Edelens zig hebben

e d passeeren van de Verandwoor

2

„ding van Diesler

gelieven voldaan te houden met de Verantwoording van den Ca„

„pitain Diester over diverse beschuldigingen van den Ge„

„wezen secunde Raket.

Wij zijn ook dankbaar voor het passeeren van Ons be„

§ 109

en de toelegging van huijs

sluit, om aan de Erfgenaamen van wijlen dan Heer Gouverneur

„huur aan den hospitalior

Deidelman voor de gevraagde Huishuur van hun door Gem:

Habich bewoond huis 6 rd:s per maand, te valideeren, en den laatst

„gemelden eeven zo veel toetevoegen; en hebben dezelve naar

Hoog derzelver hope, laten cesseeren, sedert of na de voltoijing

van Comp:s woning voor hem, die in een Complite staat gebragt.

is, en ook doen ophouden de Huishuur voor den vaandrig en

Bostragter klein, die te Lonthoir op het Comptoir Hollandia

loopt en een Compteete woning heeft in het naast gelegen Perk

Bejouw.

Onder de Bijlagen hebben wij eer uwe Hoog Edelens aantebieden

§ 110

hed Berigt nopens de in forme

het ingekomen berigt van den Opperkoopman en secunde

„rie naar den boedel van eenen

leseur guatover

d Adrianus Anthonij 'SGravezande en den koopman

Johannes Hageman van het gedaan onderzoek, omtrent

de aanvaarding des boedels van eenen bij de Ontfangene Papieren

dien aangaande voorkomende Thomas Leseur, die in den Jare

1750. op Banda zoude overleeden zijn, en weswegen de Heeren

Majres, op het door zekere Alida Leseur, weduwe van

der Woude aan Hun welEd: Hoog Agtbaare Gepresenteert Re„

„quest, e„ne daar bij gevoegde Memorie, elucidatie requireeren.

Omtrent