closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gestorven is, blijkens het daar van zijnde beeedigd Ra„

„port, zo hebben wij besloten, bij een toerijkend Ontzet

van de Zuid wester Eilanden, dat Gods huis twee bekwaa

slave voere den Jnkoops prijs toetedeelen

§124

Tot Diaconen zijn verkoren den Boekhouder Nicolaas

twee dieconen sijn verko„

„ren

Hendrik Welman, van de Keirasche, en den Burger

Jacob Versteegh van de Lantoirsche kerk, de eerstgemelde

instede van den Overleeden Diacon Nieuwbuur

§ 126

Volgens de onder de Bijlagen afgaande Rekening van de

het Capitaal der burger

krijgs Cassa.

Jnkomsten en uitgaven bij de Neirase Burger Krijgs Cassa

in de tijd van Een Jaar, of sedert Primo Julij des voorleeden

tot ultimo Junij deezes Jaars, in het Capitaal, dat onder een

gem: datum Groot Geweest is rd:s 179: 19. door mindere uit

„gaven als inkomsten, geaccresseert tot rd:s 255. 33.

§127

De nakoming der order, tot inrigting van de korte Stert

order voor het hoofd

tens der Militairen, en de afzending derzelven zo

der militie

aan het Hoofd der Militie in Jndie, als onder de secretarier

Papieren, is het Hoofd der Militie alhier aan bevolen, door

de afgave aan den zelven van Extract uit ons besluit

van den 24. Maij: laatstleeden.

§ ƒ 28

Voorts verzeld de Bijlagen de zamentrekking

de saamintrekking

der ziel beschrijving der dit Jaar Onder ultimo Junij gedane ziel be„

gaatober

„schrijving, zo hier als op de onderhorige Eilan„

„den, volgens dewelke in weezen zijn 40243.— koppen

te zamen, te weeten

1716. sComp:s