closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1716.

3894

310.

262.

1749

32312.

§ 129

vertoog omtrent een spor

dige verzending van bri„

ven naar ambon

5130

Zekeren Naarhevakten

gesonden regelement

word Aangeboden

179

sComp:s Dienaaren, met hunne Vrouwen en kinderen, de

weduwen weesen en Lijfeigenen van dezelve.

Burgers en Perkeniers, met hunne Huis en Perk slaven

Chineesen met hunne familie en slaven.

Moren inzelvervoegen

Jnlandsche Christenen

Heijdenen op de zuijdwester Eilanden; blijkens overgezon„

„den Lijst door den Resident aldaar Carouw

Op het geremarqueerde onder Correspondentien

ten aanzien der door het gewezen Saparouas Opperhoofd

Beth aangetoonde middelen tot een zekerder en spoedi„

„ger Transport der Brieven van hier naar Amboina die„

„men wij pligtschuldig, dat dezelve in de tegen of west mousson„

bij tisschen posen der felle winden, die aan deezen oord waaijen,

de beste en van effect kunnen zijn, als den Cerammers van kisse„

lauwt, Tobo en langs de kust onder de nood zakelijkheid kan

worden gehouden, om de Brieven spoedig te moeten voort„

„brengen, tot Saparoua of verder, daar de aangehaalde

plaatsen van Ceram Noorden van Banda leggen en in de

mousson bij handzaam weer te bestevenen zijn, het zekerste

met zeil en Roeij vaartuigen, die des noods eenig zins

tegen de stroom kunnen Werken

Het Ggerequireerd Reglement dat van hier naar Ternaten

zoude gezonden zijn tot narigt voor de Residenten aldaar„

is bij nader onderzoek bevonden te zijn een Reglement voor de

Residenten alhier, dat zodanig als bij E 188. van de

Bandasche