closeTerug naar inventaris

Transcriptie

twee Europeese Jongelingen; nagtans inruijling tegens zo:

veel andere mattrosen die Gaarne verlost wilden zijn

§. 144

dankzegging voor de

En voor de Goed gunstige aanstelling van den p=l koopman

aanstelling van Ha„

Johannes Hageman tot Hoofd van Poelo Aij en Rhun

„geman in zijn pre

„sent dienst

Zeggen wij uwe Hoog Edelens met hem ootmoedig dank, hij is

volgens Resolutie van den 18: der Jongst, gepasseerde maand

bedeeling zijner belof„

april, in deeze dienst gesteld, en heeft beloafd ook omtrent

„te

het houden der Negotie Boeken aan Hoog derzelver begeerte

te zullen beantwoorden, zijnde hem ten dien einde, en ter

hem e een Jongeling tod

„aanleering van het Negotie Werk, bereeds een der aangehaalde

„gevoegd

Jongelingen toegevoegd

Wijders betuigen wij voor de facorabele bevordering van den

5 145

Lieutenant Militair Jan Fredrik Steinhert tot Capitain en

Voor de bevordering van

Hijnhert en Lecerf

Hoofd der Militie, en den Vrandrig Carel Lecer: tot: Liet

„tenant Militair, met en voor dezelve, Onse nederige dankbaar Po„

heit, ze wel als voor de verdere in den hun op gedragenen min„

en voor de verdere G'ap

„probeerde persoonen, dere Posten geapprobeerde personen, die, naar hunne verze„

4

word bedankt

„kering, zig trouw en ieveng zullen gedragen,

:.

Terwijl wij voorts uwe Hoog Edelens Commaniceeren, dt

§ 146

Bangeman is niet op gedaagd

tot Fiscaal beneemde Ondercoopman Jan Andries

de

Z

Bangeman alhier niet op gedaagd en van hem ook geens na„

ugt ontfangen, dog daar en tegen hier aangekomen is, dee

maarde Groot.

§ 147

Extra Ordinair Lieuteant van de Arthillerij Johannes

Cornelis de Groot, En nog den tot Mattroos gedeporteerdee

Jan Hendrik Dorrien, mitsgaders den als soldaat in dienee

Dorvien

aangenomen