closeTerug naar inventaris

Transcriptie

even

rig

182.

van den 2. Maart 1784 en 14 Aug.s 1787

§ 140

Wordender de Particuliere Vaart en Handel alhier gedreeven met

het getalder particulire

vaartuijgen.

Chaloupen met twee masten

2

_=o Een mast,

3.

kleine Pantjallings,

Chiampangs en

7

15

Jonken

Weswegen de Gewone Jaarlijksche Rapporten onder de Bijlagen

§141

gaande des weegen de rup„

overgaan. En bovendien nog de afzonderlijke Berigten van

porten over

de hier ten handel aangeweist zijnde Cerammners en Gorammees, de„

welke vertonen, wat dezelve in, voor de laatste tijden, buijten

gemeen deel Togten aangebragt en vervoerd hebben sedert Pri„

mo SSeptember des vergangenen tot ultimo Augustus deezes

Jaars

onder de

§142

Denaren hebben wij, over eenkomstig de daar toe

Clement en ben dienst

verleende Qualificatie, voor Vaandrig Militair in dienst Gere„

g’readmiteerd

admitteert den tot den Burger Staat overgeganen Gewezen

waandrig Jan Hendrik Clements, en zijne gage en kostgeld laten

ingaan met Primo Maij Laatstleeden, en voor welke qualificatie,

en wij bedanken voor de

qualificatie daar toe

zonel, als voor het passeeren van de plaatsing op de scheepen

ien ruiling tegens andere van de verloste personen, wij nederig dan

Zeggen:, onder betuiging, dat wij sommige om verlossing verzogte

Militairen weder eanimeert hebben, hier te blijven

zijnde, ingevolge uwer Hoog Edelens G’eerde Qualificatie van

§. 743

twe Jongelingen zijn

scheepen Geligt en de ter preuve penne dienst geemploieert

van de schep en geligt in de

ruijsing van andere

twee