closeTerug naar inventaris

Transcriptie

do

4

1

§ 151 Mits het agterblijven van gem: Fiscaal Bangeman heeft

van de walle is het fit„

door ons het Fiscalaat adinterim op gedragen moeten worden

„Colaat opgedragen

aan den meermalen zodanig Gefungeert hebbenden Onderkoopman

en Waijers Clesident Bartholomeus van de Walle, die ver„

„klaard heeft, bij het zelve zijne Residentie, naar vereisch te

kunnen gade slaan en dezelve te houden voor zijne ver„

„antwoording.

Den Boekhouder en Secretaris van de weeskamer Pieter

§ 152

De Haan tot secretaris

van Justitie aan gestelde Haan, die het secretariaat van den Raad van Justitie

als Jongste Lid in denzelven, sedert de maand October des

gepasseerden tot den 18. april deezes Jaars had waargenomen,

hebben wij sedert tot secretaris van dat Collegie p=l aangesteld, en

Verzoeken om zijn bevestiging.

§ 153

Ook hebben wij om voor de Menagie een Boekhouders dienst

Nieuwbuurd is door

uit tewinnen, vermits den Boekhouder en winkelier Lam

„bertus Jacobus Nieuwbuur overleden is, de winkel p=l toege„

de winkel aan d’ Haan

voegd aan voornoemden de Haan, en deezen ontslagen

van het secretariaat van Weesmeesteren, mitsgaders het zelve

geaccracheert aan de dienst van soldij overdrager, om gevolgen„

En het secretaris van

„lijk door den Boekhouder en Soldij overdrager Johannes Swart

weesmeesteren aan

swaert gegeven

te worden waargenomen.

Instede van den overleeden vaandrig Militair George Philip

Merts, en vermits de Officieren beneden de bepaling en tot

§ 154

de vaandrig Merts is dood

hrak zijn, is tot Commandeeren sergeant aangesteld„ den serg

ant Johan, Godfried Pitsner van Dresden, driens Re„

Pitsner tot Commandee

„rend sergeant aangesteld

„quest, om tot vaandrig geavanceert te worden, in den Gepas=

„seerden Jare uwe Hoog Edelens eerbiedig Geoffereert en aange„

haald.

:

versoek

vandri„

Bevor

g an

di„

ten d0

perso„