closeTerug naar inventaris

Transcriptie

193

Batavia.

Aan zijn Hoog Edelheidt.

Den HoogEdelen, betrengen, hoot Agtbaren, Wijlgebiedende Herg

A: Willem Arnold Alting,

Gouverneur Generaal;

Benevens

De wel Edele Groot Agtbare Heeren

Raden van Nederlands Indië,

Hoog Edele Gestrenge Troot Agtbare, Wijdgebieden de Heere,

WelEdele Groot Agtbare Hieren.

Na de Circulaire ordre uwer Hoog Edelens van den 19: December

Anno 1777:, hebben wij de eere, bij dezen appart te vertonen het gene„

„raal getal Dienaren, met een Vergelijk tegens de Bepaling,

en teffens het aanhanden zijnde Metaal en ijzere canon,

den voorraad van Snaphanen, Houwers en kruit, mitsga„

„ders het getal en de grote der alhier aanwezende Vaartuijgen,

bij de onderstaande Samentrecking ten blijke dat

In