closeTerug naar inventaris

Transcriptie

remarqueeren, en hem tweeden teekenaar noodig mogt voorkomen: Den burger

Iohannes Josias Nicolaas krama in ’t perk van wijlen zijn vrouws groot

moeder de wed:e Ianszoon ingevolge Uwel Ed: Agtb: g’eerde beveelens door den

„eerstgetekende, geplaats sal den tweeden teekenaar zoo veel mogelijk zor„

gen dat hij aan zijne gedaane promessen komt te voldoen

Na verrigting van dit een en ander, op heeden middag den tweeden

teekenaar door den eersten den volke publicq voorgesteld, en een ieder de

opvolging der ordres en obedientie aan dE: Aagiman, als door Hun

Hoog Edelens tot hoofd deses Comptoirs benoemt uijt naam van uwelEd.

Agtb: en den Politicquen Raad gecommuniceerd zijnde, en door ieder

aangenomen, gaat den Eersten teekenaar in Teselschap van den twee„

den teekenaar weder tot uwel Edele Agtb: over

Den Eersten teekenaar kan niet voor bij gaan, sijne dankbaarheit te

betuigen, wegens de in uwelEd: Agtb: veel g’agte Letteren afgevloeite son„

tentement en genootene satisfactie weegens zijne gehoudene Di„

rectie geduurende zijne bestier deeser Hoofdij, hij verklaard het zig tot

Eer te Reekenen te hebben mogen voldoen en soo gelukkig te zijn geweest

van een vertrouwen te hebben moogen genieten, en het blijven waarneemen

van een post daar bij reeds in een anderen gesteld was, hij verlaat dan

dese plaats met dit genoegen, dat hij zijn gebieder heeft moogen voldoen

en dat hij zijn onderhoorige, geene reeden van klagten gegeven heeft.

Den tweeden teekenaar verklaard dat hij alles zal aanwenden, omt

vertrouwen, dat hij wel zoo wel d’ Hoog Indiasche Regeering als uwe

Edele Agtb: tot dus verre omtrent hem hebben gelieven te stellen, meer

en meer aan te roeden en zig dus een verdere en hoogere gunst waardig

te maaken.

sullende alle attentie bij hem plaats vinden om al ’t geene uwe

wel Edele Agtbare omtrent het articul der specerij op het aller sterke

van hem komt te requireeren door hem te werden tot een Rigtsnoer genomen

maar hij vlijd sig teffens dat zijn doen en laten in der tijd een volkomen gee„

„keuringe zal mogen wigdragen.

wij Recommandeeren ons in uwel Ed: Agtb: Hoog dierbaare protexie„

t

dat zeegen en welvaart van 's Hemetstroon, zoo over uwel Ed: Agtb: per„

soon als Regeering steeds in een ruijme maate afvloeije, terwijl wij

ons met alle agting noemen /:onderstond:/ wel Edele Agtb: Heer /:lager:/

uwelEd.