closeTerug naar inventaris

Transcriptie

200

Uwel Edele Agtb: onderdanige Dienaaren /:was getekend:/ A: A:

S Pravezande en I:s Hageman /: ter seide :/ Poulo aij ten Comptoire

Revengie den 20. April 1788:

Hoofd als vooren

Na de door uwel Ed: Agtb: gegeven ordres, bij mijn aanweesen te Neijra

hebbe ik na mijn aankomst alhier en wel op den 2: deeser, de specerij

perken naar gelaaten door deselve Lieden den perkenier Iohannes Josias

Nicolaas Krama bij provisie overgegeven ’t eene genaamt De coboong

Basaar met 7: stux slaaven, aan den Perkenier Carel Arnout kouten„

„berg ’t andere de koboong keij met 5: slaaven en daar bij gehoorende,

Huijs en Erff aan Iuffrouw Maria Doesman wed=e van den perkenier

Egbert Boudewijns welke persoonen uwel Ed: agtb: ootmoedigst hun

dank betuigen voor die gemaakte schikking Hebbende sijlieden tevens

aan mijn ter hand gesteld ijder ben Request, deese in geslootene met

nedrig versoek dat het zelve uwel Ed: agtb: mogte worden aangeboden,

en dat zijlieden door uwel Ed: Agtb: in de beheering van die specerij

perken moogen werden vast gesteld op zodanige beede en voorwaarde als

een ijder in ’t bijzonder bij sijn supplicq nedrig besolliciteerd.

saande na de g'eerde ordres vonde koopbrieven van die specerijlanden

deese ingeslooten tot uwel Edele Agtbare over„

Ten aspecte die perken neeme ik de vrijheid nog uwel Ed: Agtb: te be„

rigten dat bij mijn Aanweesen te Neijra twee stux oude slaven mijdens.

gehoorende tot de Caboong keij, zijn overleeden waar door de wed:e Boude„

„wijns dan ook bij het door haar ter beheeringe overgenomen perken in steede

van 6: stux slaaven niet meer dan 3. stux, dog de beste ontfangen Heeft.

op Heeden door de Perkeniers geleeverd zijnde 170: lb: krap foelij afge„

„trapt in een zoekel N:o 32: hebbe ik de Eer daar van ’t rapport der gecom„

mitteerdens bij den aftrap en de Notitie van dies Leverantie uwel Edele

Agtb: bij deesen aan te bieden welke geringe Leverantie binnen korten

door de op handen zijnde klimtijd van een veel abondanter staat gevolgd

te werden niet tegenstaande de specerij plantagies groote schade hebben

geleeden door de nu seedert eenigen tijd geweest zijnde dragelijkse

kortstondige reegen vlaagen, en daar op direct gevolgde heete zonnestaaling

waare