closeTerug naar inventaris

Transcriptie

waar door ongemeen veel onrijpe vrugten aan de boomen zijn open geborsten en

tot zoogenaamde Palla Massak geworden dat nog verswaard is, door de nu

zerdert Eenige daagen alles herigst waijende Z: O: winden, waar door in de per

ken verschijde Boomen ooniver zijn gerukt, onder anderen, in ’t Land van kou

tenberg 7: stux waar door 4: oude groote Boomen vol met vrugten belaaden

in ’t Land van Boudewijns 3: groote boomen en Elders meer, dit behalven de

Considerabele veele oude en jonge Vrugten die afgewaaijt zijn, tot merkelijke

schade van De E: Comp: en den Lantman van welke vernieling ik oog getuijge

ben geweest alsoo op de ontfangen rapporten desweegens Inspectie hebben

genomen, en alles na waarheid dus bevonden

Ik hebbe d’eer mij met verschuldigde Eerbied te mogen noemen /:onderst/

wel Edele Agtbaare Heer /:lager:/ uwel Edele Agtb: ootmoedige Dienaar

/:was getekend:/ Ioh: Hageman /:ter seide:/ Banda Poulo aij den 14 Junij 1788.

Hoofd als Vooren

Na de op Gisteren uijt naam van uwel: Ed: Agtb: ontfangen g'eerde ordres

omme de Perkoisite, Ziel beschrijving, Generaale Monstering en de Nooten

Leverantie te doen, diene daar op Eerbiedigst. Dat de Perkeniers is Aange„

sigt de Perkvisite teegens den 25: na het daar toe ontfangen Biljet, dewelke

door mij in persoon na de ordres zal werden verrigt, de zeels beschrijving zal

geschieden teegens den 26: 27: en 28: in de Generaale monstering den Laatsten

deeser maand, waar na de Nooten Leverantie op den Eersten Iulij gevolg zal

neemen en de Perkeniers zijn op heeden nog daar van verwittigt, waar

omtrent alle oplettentheid gebruijkt zal worden dat deselve goed, wel en

droog gelevert en behoorlijk gekalkt worden op dat teegens den 10: August.

tot dies afhaal in gereedheid kunnen zijn.

De berigten en papieren van de te doene perkrisite, ziel beschrijving

Generaale Monstering, en Notitie der Nooten Leverantie zullen uwelEd:

Agtb: na de verrigtinge van dien werden aangebiden

De Leverantie van Nooten en foelie ter versending met het schip hot„

werff teegens med:e august, zal zeer gering zijn dewsijl de quantiteit der op

de Rookparra parras Leggende Rooten zeer weinig is, en daar zeedert de laet

te afscheep met ’t schip De Triton niets naamwaardig is bij gekomen.

Dewijl de Nooten van de Aanstaande Leverantie moeten blijven leggen

alsoo niet voor ’t laaste van deese off ’t begin van de andere maand klum

„tijd is, niet tijdig zullen sijn, om met ’t schip te versonden

Foelij.