closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„ugting, en na speuringe van de verbleevene Eaffgenaame van seekere Thomas

Leseur, in leeven ondercoopman en Soldij Boekhouder in deese Provintie

en wel Principael desselfs nagelatene Dogterje Catarina Alida Leseur

en de wijl gemelde Alida Lebeur weduwe van der Woude bij gedagte haar

Requeste gedient bij de Hoog Edele Groot Agtbaare Heeren Majores op het

allee sterkte aendringt, dat de noodige en questen ter ondersoeking hier om„

trent mogen worden in agtgenoomen, en bij Ontfangst van gemelde Extracten

deesen Iaere van Indias Hoofd plaats de Commissie hier van, aende Onder„

„geteekendens op gedragen zijnde neemen wij de vrijheid voor soo verre wij eenig„

„narigt, door de Langwijligheijd van tijd, en niet meer voor handen zynde bewijsen daar

van hebben kunnen magtig worden, het selve alhier ter needer te stellen.

Eerstelijk.

Dat gemelde Thomas Leseur in leeven ondercoopman en Soldij

Boekhouder alhier Volgens het Bandase soldij Groot Boek van A:o 17: 9150: be„

„kend staet op den 21: April 1750: in zijn woonhuijs te zijn overleeden, naelae„

„tende een aengenomen of geadopteerd kind dat bij de naam van Catarina Alida

Leseur bekend, en Bij eene Iavaense vrije Vrouwe verwerkt is, en Een testa„

„ment.

Tweedens

Dat gemelde boedel door Eenen Ian Koks, toen der tijd Opperchiaut

„gijn van ’t Casteel, en vervolgens, als ondercoopman en Guarnisoen Boekhouder in den

Iaere 1756: op den 2: April volgens zoldij Groot Boek van 175 5/6: mede alhier over„

„leeden, seeker sal zijn aanvaard, dog daar van geen bewijsen bij de Weeskamer

voorkomen veel min dat eenige gelden uitgemelde boedel ten voordeele van

gedagte pupil: zijn geadministreert

Derdens:

Dat genoemde Catharina Alida Leseur bij het overlijden van haar dda

Thomas Leseur, nog in leven zijnde door de Executeuren ter op voeding in

het Weeshuijs is geplaatst waar uijt men moet Consedereeren, dat bij het saldo

des boedels niets te vooren is gebleeven, en welk voor uijt sigt Gem: Koks reeds bij

de aenvaerding dis boedels moet gehad hebben, om ieden de versogte benifice van

Inventaris, en dierhalven door de Executeuren hier toe is overgegaan,

alsoo anders niet in het weeshuijs, soude zijn gekoomen, dog waar van geen

deminste aenwijsing kan gedaan worden, dewijl niets daar van bij de Pa„

„pieren bekend, en soo wel de Eaffgenaamen, als Executeuren van meer ge„

„noemde Ian Koks overleeden zijn.

Vierdens