closeTerug naar inventaris

Transcriptie

206

Vierdens.

Dat gemelde Catharina Alida Leseur in den Iaere 1758: inde maand

Maart volgens Iournael door de Diaconij gehouden voor uit het Genooten

heeft ƒ144:—: —: en in ’t weeshuijs uijt getrouwt is, aen seekere: Liendert krooij

van Amboina mixties burger en Baas: Schoenmaker alhier, dat sij geduu„

rende hunne huwelijk met den anderen Geen kinderen hebben gehad, en in het

Iaer 1762: is komen te overlijden, sijnde geen testamentaire dispositie

van hun lieden nog bij het Protocol of Weeskamer bekend, dus seeker haar

man Leendert krooij abitestato verbleeven Erffgenaem geweest.

Vijfdens.

Dat gemelde haar man eenige tijd daar na neder na Amboina, is

vertrokken, alwaar sig vervolgens in dienst der E Comp: als soldaat

heeft begeven, en men niet seeker weet waar seedert Gebleeven is, dan wel

ofe nog in leven, ofer dood zij, hoe wel hat laaste Gepresumeert word.

Sesdens

Dat seekere Urbanus Beesijn geweesen qualadamaks Resident,

alhier niet bekend, nog blijken voorkomen dat hij Gem: Pupil of derselven

Goederen G’administreert heeft, dit het eenigste zijnde dat de teekenaeren,

hier omtrent hebben kunnen na speuren, dewijl geen oude boeken van de

Diaconij en kerkenraad meer in weesen zijn, en die geene die men nog heeft

seer defect bevonden, als zijnde niet dan van de Iongste Iaaren, op wel„

„ken Goede Agt geslaegen werden, dewijl deese Gemeente lange Iaaren herder.

„loos geweest, altoos het op segt door de ouderlingen Gehouden, die reeds over„

„leeden of elders vertrokken zijn.

Dus verhoopende hier meede voldaan te hebben noemen sig met alle Eer„

bied.

/:onderstond:/ welEdelen Agtbaaren Heer! en E: E: Heeren /:lager:/ uwelEde„

„len Agtbaaren Onderdanige Dienaaren /:was geteekend:/ A: H: 'SGravezan„

„de, en I: Hageman, /: ter seide:/ Banda Nassauw den 28: Maij A:o 1788:

Accordeert.

9

H=r Ditterich

getw