closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N:o 4:

207

Aan den WelEdele Agtbaere Heer!

Lambertus Janszoon Naga,

Gouverneur en Directeur deeser Provintie.

Benevens

De WelEedele Heeren Leedlen in den

Agtbaaren Raad van Politie dee„

„ses Gouvernements.

WelEdele Agtbaere Heer!

WelEdele Heeren.

De ondergeteekendens ter sessie van den 24: Maij- gedemandeert,

Om van hunne Consideratie en bevinding te dienen, Omtrent het door

den Geweesen Casteels opperchirurgijn Coenraad Benteling

aen Hunne Hoog Edelhedens de Hooge Jndiase Regering Gepresenteerd

versoek schrift behelsende.

Dat door hem in den Iaere 1785: per de Bark De Nova Guinea,

uijt de lading van ’t op Ambon ter houw gekomen, Bandas schip De Zil„

„verleeuw is ontfangen Een kast met medicamenten bedragende in

gelde ƒ 408: 5:—

Dat