closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dat in die kast bij opening zin bevonden veel bedorven mede sijnen die

volgens annex berigt van den Gecommitteerdens zoude moeten kosten

ƒ148: 3: —: dog naar bij d’E: Benteling zegt te weege gebragt te zijn Eene

te kort komste van ƒ 238: 6:—

Dat of schoon deese te kort koming buijten zijn schuld, hij bij de Over„

„gave van de medicinaele winkel aan zijn vervanger heeft moeten Ontwaeren

onder ult=o Maart aop=o dat voor zijn depart door de Bandase ministers al„

„daer op den 16: Iulij onder andere, zo in Gratieus Geresolveerd hebben, hem

daer voor op zijn zoldij Reeckening te belasten.

Vertonende hij Benteling bij dat supplicq verder zijn onschuld in deeke

belasting aan, en dat die zeer oneijgen op zijn zoldij Reeckening geplakt

is tot ƒ 238: 6:—: biddende H H: Edelheedens alverder om dies Ontheffing be„

„roepende zig op zijn zuijvere handel wijse in ’t aangeroerde berigt der Ge„

„committeerdens, zelver ’t welk hij annexceert; in ’t vertrouwen dat hij daar

meede zal kunnen en mogen volstaan.

Den Inhoud van Benteling zijn suppligg, kortelijk ter neder gesteld

hebben de tekenaeren de Eere hier op te dienen, dat blijkens facteur van

Amboina in dato 23: October 1785: van daer uijt de Lading van ’t schip

De Zilver Leeuw naer herwaards zijn overgesonden, twee kasten met

medicamenten, als

Eene voor den Casteels opperChirurgijn Benteling ten be„

ƒ 112: 8:—:

„draagen van

Een voor Reeckening van welEdelen Agtbaeren

Heere Gouverneur Seidelman van Batavia

ƒ 408: 5:—

Gelijst tot een bedragen van

’t welke dus ook bij de negotie Boeken van A:o 178 5/6: te zien bij het

Iournael pag: 33: behoorlijk is belast, en daar na in de maand Maart

1786: op Reeck: van den overleedene Agtbaaren Heer Gouverneur Seedelman

gedebiteert te zien bij Iouinael van 172 6/7: pag: 91:

welke Eerste kast voor hem Benteling als Casteels opperchirurgijn

gesonden tot ƒ112: 8:—: wel is uijtgeleevert, blijkens ’t Rapport der gecom„

„mitteerdens van die afscheep; dog de tweede, welke voor Reeck: de welEd:

Agtb: Heer Gouverneur Teedelman gesonden, en ook op hoogst desselfs

reeck is belast met ƒ408: 5: —. nevens dies ongelden tot ƒ 10: 8: 8: daer

in