closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Welke bij ’t overlijden van den WelEd: Agtb: Heer Gouverneur Seidelman„

onder zijn Edele Agtbaerens berustinge nog zoude zijn geweest, En welke hij

Breno schoon die van de Gemagtigdens had gevordert, niet heeft te rug

kunne Erlangen.

ooff dit voor Genende door DE: Bruno, waar is, hier over kunne de nedrige

tekenaers, als zulks onbekent, niet oordeelen, dog zullen Eenelijk remacqueren dat

de getuijgen, waar van DE Bruno verklarings heeft overgelegt zijn

Eerst de Equipagie meester Schietekatte welke in voegen als Bru„

„no, meede zijn Groote tekort komst bij zijn administraties daar heen wend

met de oorsaak daar van op den Heer Gouverneur Seijdelman te schrij„

„ven om daar door zijn verantwoording goed te maken.

De Tweede verklaring, is gegeven door persoonen die in de Arthillerij

bescheijden en dus direct onder de luijtenant Bhuno zijn gesag stonde.

Wat aangaat de aff vordering van die Goederen door Bruno gedaan

aen de gemagtigdens zo hebben wij de Eere het daar omtrent gedaan

berigt door de Heer Van de Walle, deese te annexeeren, ter ontwaering

off ’t opgegeven door E E: Bruno van dat gewigt kan zijn, om de

boedel van de overleedene Gouverneur Seijdelman daar mede te

moeten beswaren, om langs dien weg hem Bruno daar van te ont„

„heffen, maar ten aspecte de 3: p„s kruijtsisten waar voor hij Brunt

belast is met ƒ 36: 13: 8: —:

zo hebben de tekenaers bij naar zienig bevonden, dat deselve bij zijn gediende spe„

„cificatie in Aug=o 1781: als onbequaam zijn afgesz: en ook weesentlijk volgens rapport der

gecommitteerdens op de Werff verbrand zijn, Egter bij de boekjes van die Jaere door de

negotie overdrager Leurs als maken deeselve, vergeelen aff te schrijven en waar

voor hij Bruno op dien voordragt van uwel Ed: Agtb: met believen va

H: H: Edelheedens zoude dienen werden ontheft, en Gem: bedragen ten la„

„sten DE: Comp„s met ƒ36: 13: 8: op voorjarige lasten en ongelden worden

affgeboekt.

Vervolgt Bruno, bij zijn geschrift, dat het te kort gekomen

rampaart van 1: lb: tegens 2 p:s van ½: lb: die over waren had kunne wet

„den gerescontreert, dit strijdig zijnde met de ordres heeft geen plaats be„

„vonden, zijnde die twee Rampaarden van —½: lb: voor SE: Comp: ingenomen.

De door DE: Brurio opgegeven 25: druijven dat die verstrekt zijn de

de jrtarra De Waterslang, en dat zulks blijken moest bij die Jnven„

„taris wonwaar, en daar van niets bij de Jnventaris van dat kieltje bekende

De