closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N=o 5

209

Aan den WelEdele Agtbaere Heer

Camberlus Janszoon Haga

„neur en Directeur deeser Provixtie.

Gene verst

Leeden

De WelEdele Heeren

in den Agtbaeren Raad van

Politie deeses Gouvernement.

Wel Edele Agtbaere Heere

En

Wel Edele Heeren

Maij

Door UwelEdele Agtbaere bij vergadering van den 24: deeser

aen de ondergeteekendens ter hand gesteld zijnde Een door de Gewesene luijtenant

der Arthillerij Carel Gustaaff Bruno aan Haar Hoog Edel„

„heedens ingediende Request, met verdere ordres om het zelve naar te gaa„

en van hun Consideratie berigt te dienen, aen deesen Raede zo hebben

de Eerbiedige tekenaars de Eers daar op te dienen.

Dat wat betreft de belasting, waar van hij Bruno bij ’t begin zijns

Request gewaagt tot ƒ443: 4: 8: en ƒ 645: 6:—. deselve waarheijd zijn, en die ter

op volging de ordres principaal op ’t te doene stuk van Arthillerij goederen

absolut hebben moeten geschieden, waar in hen Bruno, geen de minste

onregt gedaan is dewijl DE: Comp: geen schaede lijden kan, ook niemant

dan de Jllustre Hooge Jndiase Regering bevoegt is, hem daar van

voor ’t Geheel ofte gedeeltelijk te reliveeren

Dat ander de Eerste te kort koming zoude zijn gespecificeerd

50: p:s moole planken met

ƒ208: 12: 8:

7. affuijt swalpen

18: 7.—

7. Balken

24

—: —:

50. p.s spijkers

11: 5:—

Sommeert ƒ 257: 4: 8:

welke