closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N=o 6.

212

: f

Aan den WelEdelen Agtbaeren Heer!

Lambertus Janszoon Maga„

Gouverneur en Directeur dezer provintie.

Benevens

Den Raad.

WelEdele Agtbaare Heece,

Heeren!

Wat betreft de te komst van diversche Arthillerij goederen dewelke den

Gouverneur Seidelman /:Z:/ met dies overlijden tot verantwoording zoude

hebben gehad, volgens voorwending van den in den vergangen Iaere van

hier verlosten Ordinaire Lieutenant Christiaan Gustaaf Bruno,

en Haar Hoog Edelheden op het door hem ingedient request aen Hoogstde„

„zelve, begeeren g’elucideert te worden, hoedanig het met deze affaire Gelegen

zij, dient in alle eerbied Succent tot antwoord, dat dezen Bruno /:met den

welken veel Consideratie is gebruijkt ten op zichte het bedurven buspoeder ƒ

nimmer eenige bestaanbaere bewijzen heeft kunnen suppediteeren waer bij

ten genoegen gebleek, dat zijne voorgave Gegrond was, zoo dat de re„

„geering alhier niet wel op zijn supplicq eerst twee â: Drie dagen. bevoorens

deszelfs vertrek naer de hoofd plaets overgegeven: tot eenig besluijt heeft

kunnen treeden

Dat

4