closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dat aengemelden Brunc door de weduwe van voornoemden gou„

„verneur Seidelman ten bijweesen van den ondergeteekende, den Boekhouder

De Haan, en den europeese burger Spits, /: te dier tijd Speciale Gemagtig„

„dens van de vrouwe neduwe /:z:/: zijn afgegeven, zoodanige aathillerij goederen

als nevens leggende Copia Ordonnantie gedateert 3: Iulij 1786: ten: klaer ster

dicteert, en bij die gelegentheid zich heeft uitgelaten, dat niets meer te Compe„

„teeren had.

Onder Gunstig: welduijding hier noch eenlijk noteerende, wanneers d’admini„

„strateurs door slordige behandeling, ofte onbandige levens wijze Gezweeger

van onge=oorloofde gedoentens de te kortkomst op haare administratiestra

„ten te schuijven op een Gebieder van den welken men door dies dood geene

wederlegging te verwagten heeft, in die veronderstelling daer mede te kun

„nen volstaan, het dierhalven niet te verwonderen is, dat veelmael

den Overledenen ten Onregte beschuldigd word, het welk de levendige bij

Overgave van hem bewind, zoo dra vertrokken zijn: ook niet zelden

te beurt valt

waer mede d'eer hebbe, mij met alle agting en respect te onderschrijven

/:onderstond:/ wel Edele Agtbaare Heere, en Heeren : :lager:/ uw welEdele Agt„

„bares Onderdanige dienaar /:was geteekend:/ B=s Van dewalle /: ter seide.

Banda Neira den 17: April 1788:

Accordeert.

g=n

J=r Ditterich

geswe