closeTerug naar inventaris

Transcriptie

215

Dat hij daar van kennisse had gegeven aan den Luitenant Coerse gelijk

ook aan den heere Gouverneur des anderen daags.

Dat nooijt de Smeekoolen op het hoofd geleegen of sulks Een gewoonte

is geweest, maar direct in Een huijsje op de werff geborgen,

Dat gemelde meester knegt wel Eenig gerugt ervaeren heeft dat er Steen„

„koolen door de Slaeven Soude verkogt zijn sonder te weeten aan„

wien, en die denkelijk van die partijen sal geweest sijn, het geen toe

te schrijven is aan Een afscheep van boord willekeurig sonder Eenig op

„zigt.

Dat gemelde Steenkoolen volgens opgave van den Luitenant Coere

„se sonder meeting of weeging op Batavia zijn ontfangen aan

dit laaste zoude de teekenaaren Eenigsints moeten defereeren dewijl

op den aanbreng van die posten in dit Jaar met de Scheepen ook

minderheeden sijn ontdekt, daar nu alle Precautien zijn gebruikt

die reden tot klagten konde geven.

Intusschen hebben wij de Eere met alle hoog agting te zijn /:onderstond:/

Wel Edele Agtbacre Heer, en WelEdele Heeren /:lager:/

uwel Edele Agtbaaren gehoorsaeme Dienaaren /:was geteekend:/ A:

A: S Gravezande en I: Hageman /:terseide:/ Banda Nassauw den 28 Meij A„o 1788:

Accordeert

J=k Ditterich

geswe)