closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in de zakken versmotten bevonden is geworden,

Ten opzigte de tarwe gebruijke de vrijheid te noteeren dat tot onthef„

„fing dies belasting, deselve ’t Comptoir Sourabaija van Batavia,

met believe HE: H: Edelheedens zoude moeten werden aangereekent

als die daar weesentlijk uijt ’t schip geligt zijn, blijkens zoodanige

verklaeringen als door de scheeps overheeden sijn overgelegt en

annex de bevindinge Hun Hoog Edelheedens Sijn aangeboden

Blijvende ’t Zoutt en de Steen Koolen Eenelijk ter discietie Hun

„ner Hoog Edelheedens, om de Scheeps overheeden van dies ver„

„goeding te ontheffen of belast te laeten, terwijl men hier niets an„

„ders als hier omtrent na de ordre heeft plaats gehad kunnen doen.

bij dat supplicq is op gegeven, wegens de Steen kolen, dat deselve

volgens al oude gewoonte zijn ontfangen en gelost en dat na reets

Eenige tijd op de werff gelegen te hebben, op ordre van de Agtb: Heer

Gouverneur zijn na gemeeten, en toen bevonden dat 2: hoeden te min

waeren.

Bij dat Supplicq g’annexeerde Verklaering der scheeps overheeden

word gezegd dat de Steenkoolen na Eenige tijd op ’t hoofd geleegen

te hebben op order Even gemeld zijn gemeeten, ’t welk contrarieerd met ’t

gediende Supplicq aan H H: Edelheedens door meerm: Capitain

Luitenant Iohannes Gallo, alsoo daar gesegt word, dat die Eeni„

„ge tijd op de werff gelegen hadde,

Bij de gegevene en hier annexe verklaring van den meesterkwigt

der Smits gezellen Cornelis Staal die hier omtrent verantwor

„dinge afgevordert is, contrarieerd het zelve, seggende, dat soo dra

hij op seekere avond circa 8: uuren op de Equipagie werff geroepen.

kennisse wierd gegeven dat 'er Smeekoolen tot Sijn Administratie ge„

„hoorende met Een Schouw op de werff aangebragt waren Sonder

daer bij een gezaghebber of gecommitteerde bij is geweest

Hij meesterknegt tot preventie dat de Smeekoolen niet tot Sando„

„ren daags bleven leggen en te soek raakten, direct met sijn volk

aan het werk gegaan, en bevonden dat op drie Schouwen

te min is uijt gelevert 3½: hoed.

Dat