closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voor dE: Comp=r

216

As

Op Heeden den 10 April 1788: Compareerde

voor mij Jan Dirk van Clootwijk, onderkoopman en

Secretaris van Politie deeses Gouvernements present de getuijgen nagenoemd:

Cornelis Saal, Meesterknegt der Smets gezellen

alhier, mij bekent, dewelke, ter requisitie van den WelEdelen Agt„

„baren Heer Lambertus IJanszoon Haga,

Gouverneur en Directeur deeser Provintie voor de Waarheid Verklaarde

dat in Anno Passato met het afscheepen der Lading uijt het

„schip de Nephtunis, bij Comp=t op een aveni omstreeks„ 8 uuren op

de Equipagie werff geroepen geworden zijnde, om de aldaar met een

Schouw aangebragte Smiekoolen, tot zijn Administratie gehoren„

„de, te ontfangen, hij Comp=t ook derwaarts zig begeeven heeft, en

de schouw met Smee koolen gevonden, dog zonder dat er iemand

als Gezaghebber of Gecommitteerde bij is geweest.

Dat de Comp=t tot prefentie, dat de Smeekoolen niet tot Sande„

„ren daags in de Schouw zullen blijven leggen en te zoek raken,

direct, met zijn Volk aan ’t werk is gegaan ter afscheep, en toen

bevonden heeft datter uit de quantiteit van den afscheep met

drie Schouwen te min zijn uijtgeleverd 3 ½: hoeden, van welke

te kortkoming hij 'sanderen daags direct aan den Luitenant

van gem: Bodem Coersen kennisse heeft gegeeven, gelijk

ook aan den WelEdelen Agtbaaren Heer Requirant.

Verklarende hij Comp=t wijders, dat het nimmer een gebruik is ge„

„weest, Smeekoolen op het Hoofd aan te brengen, maar dat die di„

rect naar de werf getransporteert en voor het Huisje, dat aan

Strand Staat, waar in de koolen wierden geborgen, ontscheept

worden; invoegen nimmer de Smeekoolen eenigen tijd geleegen

hebben en daar na eerst gemeeten zijn.

Dat hij Comp:t daar van aan ged: Coersen kennisse gegeven heb„

„bende, deesen hem Comp=t gedient heeft, even als de andere Scheeps

officieren, dat te Batavia de Steenkoolen nimmer gemeeten

maar