closeTerug naar inventaris

Transcriptie

maar in het schip gesmeeten Wierden, en zij dus niet wisten aan

te kort komst.

_:o Verklaarde hij Comp=t nog dat 'er na dato gerugten zijn geweest, dat

door Slaven aan deesen en geenen Steenkoolen waren vervolgt ge„

„worden, zonder dat hij Comp=t heeft kunnen ervalen, door wien

veren door vien weder gekogt zijn geworden, dog die hij Comp=t

presumeeren moet, dat van de Schouw voor zijn Administra„

„tie aangebragt, ontvreemd zijn geworden, gelijk zulks notoir ook

het gevolg moet zijn van de handelwijse in het afscheepen in het

afzonden van boord, willekeurig en zonder eenig opzigt, het welk

eenig nadenken moet verweken.

D: Het geen Voorsz: Staat den Comp=t voorgeleezen, zo verklaard hij

zulks te behelsen de Zuijvere waarheid, geevende voor redenen van

weetenschap als in den teft en bereid zijnde, des gerequireerd wor„

„dende; deselve nader gestand te doen.

/:onderstond:/ Aldus Gedaan en Verklaard te Banda

Nassauw dato voorsz: /:was getekend:/ C: Staal /:lager:/ Quod

Attestor /:was getekend:/ I: D: Van Clootwijk fec=s /:in margine:/

/: ons preseint als getuijgen :/ geteekend:/ I: H: Dorrien en J: Willemsz:

/nog lager:/ Accordeert :/getekend:/. J: D: van Clootwijk: sC:

Accordeerd

J=n H:k Ditterich

geswx: