closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N=o 8

218

Aan den WelEdelen Agtbaeren Heer

Lambertus Janszoon Haga

Gouverneur/ en Directeur deeser, Provintie

En

Dwel Edele Agtbaeren Heer.

De ondergeteekende chirurgijn Gebruijkt de vrijheijd uwelEd: agtb: te berig„

„ten als dat in deese drie J=o gepasseerde maanden februarij, Maert, en

April, zoo in sComp:s hospitaal als in ’t slaeven quartier als inpotenten

slaven is komen te overlijden te weten

Een Jonge gen=t Heeki, van Coepang oud 60: Jaeren op den 2: April J=o

mingo

_o 76:

e0 9 _o

waar meede verhoopende aan de g’Eerde ordere van uwel Edele Agtb: te

zullen hebben voldaen matige wij ons de Eere hebbe met alle hooge Agting

te onderschrijven, /:onderstond:/ wel Edele Agtbaeren heer /:lager:/ uwel Edele

Agtbaeren onderdanige en trouwschuldige dienaeren /wafgeteekend:/ F:s

Huep, en J=n f=r Bodenziek, /terzeijde:/ Banda in het hospitael den Laeste

April A:o 1780

op Heeden den 17=e Meij 1788: Compareerde voor ons ondergeteekende

Leeden in den Agtb: Raad van Justitie deeses Casteels.

Den Declaranten voormelt, zijnde van Competente ouderdom en van d’

gereformeerde Religie, aan dewelke hier voorengem: Declaratoir, voorge„

„leesen en te verstaan gegeeven zijnde, zo is zij daar bij blijven persistee„

„ren, zonder Eenig ampliatie offte alteratie, voorts bereijd zijnde, Den

Eed te doen, gelijk zij dezelve behoorlijk heeft gepresteerd, met het opstee„

„ken hunner twee voorste vingeren van de Regterhand, en het nazeggen

der woorden, zo waarlijk Helpe mij God Almagtig.

/onderstond:/ Aldus g’recolleert en b' Eedigt ter ord=e Raad kamer

van Justitie Pot Banda Jn ’t Casteel Nrassauw dato voorz /was geteekend:/

F: Hup, en I: F: Bodensiek:/ Jnkennisse van mij /geteekend:/ P: de

haan sec: /ter zeijde / ons present /:was geteekend:/ W: G: Leurs, en C: Lecerff.

Accordeert.

J=n

1. Ditterich

geswe.