closeTerug naar inventaris

Transcriptie

219

Aan den Weledelen Agtbaaren Heer.

Lambatus Janszoon Haga

Gouperneur en directeur deeser Provintie

GGG

Weledele Achtbaaren Heer

de onderteekende Chirurgijns gebrijke de vrijheijd Uweled:

Agtb: te berigten als dat in deese drie J:o gepasseerde maanden

Augus: Septem: en October zoo in S:Comp:s Hospitaal als in t: Plaake

quartier als inpotenten Slaaven is koomen te overleijden

te weeten Een Ionge genaamt Lamba van boegies op den 12-

8ber: Iongst: een Slavin genaamt Lelloe timor„ 17

Waar meede verhoopende aan G’Eerde Ordre van UwelEd:

agtbaare te zullen hebben voldaan maatige wij ons de Eerte

Hebben met alle Hoogagting te onderschrijven /:onderstond:/

weledele Agtbaare Heer /:laager:/ UwelEd: agtb: onder„

„daanige, en trouwschuldige dienaaren /: was Geteekend:/

F:s Hup en I: F: Boodensiek /: terseijde:/ Hospitaal den Laasten

October Anno 1787.

op Heeden den 1 November anno 1787.—

Compareerde voor ons ondergeteekende Leeden in den Agtbaaren

Raat van Justitie deeses Casteels.

den declaranten voormeld, allvan Competenten ouderdom

zijnde van de gereformeerde religie, dewelke of hunne

hier vooren gegeven twee stuks Lijfeijgenen, die in ’t

Hospitaal