closeTerug naar inventaris

Transcriptie

241

daar boven moeten voorsien worden, soo is dan het Restant het geen, als dan in

voorraad blijft, en waar onder men altoos die geene moet rekenen, welkers Re„

paratien, alhier niet kan geschieden of die onder handen zijn geensints na de

gewigtigheid, der plaats te veel, off g’evenredigt na de inwoonders die daar mede

tot algemeen nut soude kunnen voorsien worden.

Dierhalven oordeelen de ondergeteekenden onder hooger en wijser

gevoelens, dat geene vermindering hoe genaamt hier omtrent kan

plaats hebben, en het Restant niet vermeerdert wordende, op den pre„

senten voet ten minsten dient te blijven.

Terwijl omtrent alle andere Articulen, als Helmbaarden, pieken,

Pistoolen, Donder bussen &= verder tot de wapenkamer gehoorende, en die

men Reekent geduurig, aff en aante koomen, niets over Compleet, met het geen

aanhanden is kan gaande houden, sonder dat veel vermeerdering off terug

sending daar in hoeft te geschieden.

Wij hoopen in deesen voldaan te hebben en neemen de Vrijheid

ons met alle Eerbied te noemen /:onderstond:/ Wel Edelen Agtbaren

Heere /:lager:/ uwel Edelen Agtbaaren zeer onderdanige Dienaren

/:was getekend:/ A: A: 'SGravezande, en J=n F: Steijnert /: ter seide:/

Banda ten Casteele Nassauw den 19: Iulij Ao 1788:

Accordeert

H=r Ditterich

geswe