closeTerug naar inventaris

Transcriptie

111

bequaame moeten afgewisseld worden dewijl de Eerste somtijds door gebrek aan

de nodige Gereedschappen of bequame ambagtslieden, daar anders nog te verhelpen

waeren, moeten versonden worden, niet te min eene geduurige oplettentheeden inspectie op

dat werk door den Heere Gouverneur, in de bestellingen van dien plaats heeft.

Indien nu eenige voorvallen mogten Exteerden waar door een alge„

meen Waepening moest geschieden soude men voor de Neiaase, en Lonthoirse Bu„

„gerij als naast aangelegen, als ook die van Celamme, Ruim benoodigt zijn.

Geweeren

p:s

250.

Houwers

250.

Aan de Perkeniers die sig op Neira als het hooge Land, voor en

agter Land ten getalle van 37: bevinden, tot wapening, soo van hun als hun best

vertrouwde slaven, die van een ieder van hun door den anderen maar op een

gering getal van 10: Coppen Reekenen

370: p:s Geweeren

Aan de Dienaaren van D E: Comp: buijten den Militairen staat die

als gequalificeerde, of diverse dienst doenders worden geconsidereert en in

dusdanig geval gewapent soude kunnen worden circa

p:s Geweeren

150:

Houwers.

150:

Tot Defensie soo van de Groote en klijne Vaarthuigen op Ex„

peditie benodigt sijnde

100:

p:s Geweeren

Houwers.

100:

Een meerdere versterking van het Comptoir Poulo aij boven het

geene deselve thans heeft, en genoegsaam voldoende is, maar bij een algemeen wa

pening der Burgerijen Perkeniers soude kunnen vermeerdert worden Mel

86: p:s Geweeren

Houwerss.

80:

En waar bij dan nog noodsakelijk en ten minsten

200: ps Geweeren in Reserve diende te blijven voor die geene die door gebruijk onbe„

„quaam worden dit nu te samen bedragende Een Quantiteit van 1150: ps

Geweeren en 580: p:s houwers.

Daar nu de Restanten maar sijn in Reserve 562: p: Geweeren en

562: p:s houwers, soude men dus in Cas van benodigtheeden nog een getal van

588: p:s Geweeren kunnen en moeten emploijeeren dewijl de Houwers wel

soude kunnen toerijken, al is ’t nu dat een algemeene waepening al geen

plaats vind, Een Expeditie van eenig belang voorvallende, waar toe eenige van

thuijgen, benodigt en na vereijsch met Een quantiteit van 200: p geweeren of

daar