closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N=o 15

242

Aan Den Wel Edelen Agtbaren Heer

Lambertus Janszoon Haga;

Gouverneur en Directeur Deeser Provintie

Wel Edelen Agtbaren Heer

Op geEerde order van uwel Ed: Achtb: hebbende ondergetekende zig vervoogd

op alle Casteelen Forte en Batterijje en het aldaar in weesen sijnde Geschut en

scherp geriesiteerd, volgens een ontfangene tabel en bijgevougde Instructie

dan dewijl de daar in vermelde Palstok en kogelmallen, ten deesen Gouverne„

menti, niet Compleet zijn aangebragt zoo hebbe ons genoodsaakt gevonden,

de ouden hier voor hande zijnde te gebruijken als van 12: 8: en 4: lb: Caliber

Volgens Tabel zal uwel Ed: Agtb: des gelievende kunne beogen dat het grootste

gedeelte van ’t geschut niet aan de Instructie voldoet, Egterwijl het zeer naer

tuurlijk is, Eijser door Reegen, en Blootstelling aan de lugt, verroeste moet, ook van

binne door het gebruijk verloopt, zoo is het ook een waarheijd, dat een stuk van

Specie vermindert en de booring vergroot de koogel daar en teegen om gegevene

Reeden in Caliber vermindert en dus aan de Insteuctie niet voldoet als men

dezelven in eenen volstrekte zin neemen wil.

Dan de ondergetekendens zijn van gevoele dat het geschut zoo wel

als Eenigte kogels, nog wel Eenigte Iaaren van gebruijk kunne zijn,

schoon betuijgen moete dat het beter en sekuurder was Ieder zijn gepas„

te maat hadden.

vinden ons Egter verpligt uwel Ed: Agtb: te berigten dat de Canons als

1: pees op het Casteel Nassauw, Amsterdamsche Punt N=o 2:

1: _o Boven op het Casteel Beligica

17:

1: _o de moorse Punk d:o

_o

3:

1: _o op de werf

1:

4: _o op de Post Laoutang

N:o I: 2: 3: en 4:

1 _o op het Eiland Poulo aij Bolwerk wijngaard

2:

9: pees Gcheel onbruijkbaar

2914: p: