closeTerug naar inventaris

Transcriptie

243

Aan den Wel Edelen Groot Agtbaren Heer.

Lambertus Janszoon Haga;

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Wel Edele Groot Agtbare Heer

De ondergetekendens nemen de vrijheid op uwel Ed: Agtb:

ge Eerde order Een korte aanwijsing te doen van dat geene voor

als nog bij de artillerie van noden is waar in uwel Ed: Agtb:

des gelievende met een opslag van Een oog de staat en Tituatie

van ’t geheele artillerie weesen in dese Provintie kunt beschouwen.

voor Eerst hebben de ondergetekende uwel Ed: Agtb: te versekeren

’t getal artilleriste voor de hier zijnde artillerie veel te wijnig

en niet halff toerijkende is.

De stukken zijn hier alle benodigt zelfs Een verruijling van de

onbekwaamen is een zaak die daar hoog vereijscht word.

uwel Ed: Groot Agtb: kunt zien in de tabel van het beno„

digde tot het getal stukken, alhier, de quantiteit kruijt,

benevens scherp, als andersints wijl dit een zeer verafgelegen

provintie is en daar bij Een menigte Buijte posten heeft te

voorsien en door ongelukke of gebrek van aan voor, wien in tijde

van noot in de grootste verlegentheit zoude kunnen Raken.

Egter men zouw de bepaling van ’t kruijt zoo als op de Lijst

staat namentlijk 143456: wel een weinig kunne verminderen

als men in aanmerking neemt; van ouden tijden hier niet meer

als 80'000: lb: is geweest, het zeer mogelijk in die tijden de gemel„

de quantiteit voldoende geweest is, terwijl toen mindere Batterija

en