closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en stukken geweest zijn als tegenwoordigen daar nu de bepaling

maar op 60'000: lb: is dunkt volgens ons geroele hier wel Een Redre

dient in gemaakt, en het getal van 100'000: lb: op zijn minst hier voor

handen mogt zijn

’t Rond en Lang scherp het geen hier voor handen is zouw toerij

„kend genoeg zijn als de ouden en onbekwame verruijlt worden

verder zijn de ondergetekende van gevoele als dat 2. pees Geswind

stukken en 2: pees houwitsers met haar toebehooren alhier hoog van node

zijn wijl de Batterij stukken veel te swaar zijn voor het klijn getal ar„

tilleriste om in Noot schielijk meden te kunnen uijtrukken.

voor Laat Gereedschap notere de ondergetekende ook veel te geringen

quantiteijt daar van voorhande is als Lepels Cardous koker etc: als me„

den dat hier in ’t geheel geen tregters voor de mortiers zijn en ten min

te tog noodsakelijk 4: â 6: ver Eijst werde

Talstokken van de Nieuwe Charter.

als meden ben goede quadrant voor het Canon wijl dat hier voorhanden

zijnde in ’t geheel van geen gebruijk is

Domme kragten en affuijt bokken zijn alhier ook hoognodig als meder

Boren, schoppen, parrings en diergelijk gereedschap meer zijnde alle stuk

ke die noodsakelik op de Batterij behoore en gebruijkt worden

Boore en vormen voor duurpijlen benevens verdere Brandstoffe als salpete

swavel antiemonieum, Lijn olie en wat meer tot vuurwerkers gebruijk van

Noden is als men deese Provintie van het hoognodig zal voorzien

Een Labbertorium word ten allersterks vereijscht als zijnde Een saak

die onberelek is voor de artillerie wijl de Brand, en sugt kogels, alle zeer vor

sigtig niet alleen gemaakt maar van tijt tot tijd diene nagesien en de plaats

die tegenwoordig daar toe gebruijkt wort te gevaarlik is wijl van Bamboeden

en ligte Brandstoff is opgeset Ia selfs alleenig kruijt te vrijven is, een

zaak die zonder gevaar niet kan geschiede door de togt en wind Exa:

uijt dit bovenstaande kan uwel Ed: Groot Agtb: beogen niets over wi

te veel maar Contarie Rijkelijk benodigt is zoo wel van kruijt gereedschap

als manschappen, zal men alhier alles op Een goede voet en in staat van

defensie kunne Rekenen, terwijl de Artillerie voor het tegenwoordig

alhier bestaat in Een groot lighaam maar klijne en slegte ingewande het

welk nu zig zoo nog niet vertoond, maar in tijd van Nood mischien al te

Laat.e.