closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N=o 16

271

Aan den Weledelen Agtbaaren Heere

Jambertus Janszoon Haga

gouverneur En directeur deeser provintie

Weledelen Agtbaaren Heere

In Eene Eerbiedige opvolging van UwelEd: agtb: geEerde

ordres neemt den ondergeteekende p=l Equipagie op sigter de

vrijheijd te berigten de gesteldheijd, Equipagie„ armatuure en

Emplooij der thans alhier aan handen zijnde ’s Comp: vaarthuijgen

voor aff Eerbiedig noteerende dat alle de vaarthuijgen door de

geduurige Jnspectie van UwelEd: agtB: over dat artikul in

een Compleeten staad onderhouden worden

soo dra deselve van een togt te huijs koomen off wel Eenige tijd

stil geleegen daar toe geemplooijeerd zullende werden haalt

men deselve niet alleen op het drooge maar werden niet schrot„

bers en schaapers van de zee worm daar men alhier en wel prin„

„Cipaal daar de vaarthuijgen Leggen zeer aan onder hevig is, ge„

„suijvert; voorts gesmeerd en van het noodige voorsien

de pantijallang de Loots A=o 1774 van batavia alhier

aangekoomen is Lang over steeven 60 voet en 4 duijn wijd

op sijn huijtwaatering 16 voet en 8 duijm diep in t ruijm 6 v=t

dit vaarthuijg heeft in A=o 1784. wanneer het zelve op

de zuijdwesten Eijlander door Eenige slaaven na den Htuur„

„man vermoord te Hebben afgeloopen en op de klippen vost

geseeten, aan sijn kiel en in horten veel geleeden, dog zoo„

veel mogelijk gerapareerd, vind het zelve zijn gebruijk en

word aangehouden om dies goede beseijldheijd zijnde in de

maand Jaauwanij deeses Jaars van een togd van de Zuijdwisten

Eijlanden te rug gekoomen en Legt van alles gereedom te kunn„

Emplooij eenen