closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gatenisser

N:o 14.

7

Ternaten

Niets

Macasser

voor Amsterdam en Zee land.

twee Copias den missives van de Edele Heer Reijke, en Raad

van Hunne Hoog Edelheeden de datis

12: Iulij en 22: September 1788:

Twee Copias der Resolutien genomen

Politie, zeedert den 18 Junij

tot den 15 october 1768

twee Copias aan't request van den koopman Hemmekam,

versoekende om zijn restant lading te

mogen verkoopen

twee Copias van een verklaering weegens vier stuks gecre„

vierde Paerde.

twee Copeas der verdurol van gem: Iaerden

twee copias van een verklae omtrent een verlooren

geraakte en agt oadem touw

vande Pantjallang Maria

twee Copias van ’t berigt van den Equipagemeester

Jinse C: S: nopens divisitatie vande

mast van de Pantjallang de vreede

twee Copias vande verantwoording van den Expitateur

Mertim nopens de hem door den koning

ƒ 25

Dupplicaa

7: 117: