closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Javas Noord Oost Cust

ning en landing der Zeerovers aan ’t

Eeland Goa

twee copias van een Extract brieff van den Lassarou

angs commandant van Reijk aen

den Gezaghebber in den oosthoek Bar

kij, nopens voor de Negorij Phae„

ton

twee Copias van

’t Relaas gegeven door drie van de

Zeerovers genomen dag weder gevlugte

Inwoonders van Sidaijoe op den 18 april

1788.

twee Copias der

missives van den Gouverneur en

Raad aan Hunne Hoog Edelheeden

ged: 18: Junij 1788:

twee copias der Resolutien genomen in raade van

Pilitie te Samarang, zedert den

24: Ianuarij tot den 16: Junij 1788:

twee Copias der aanthoning van de Generaale Res„

tanten, onder ult:o aug„s 1788:

twee Copias der staatreekening vertoonende de generaele lasten,

winsten en inkomsten gedaurende het boek„

„Jaar 178 7/8. -

voor

den 31: Ia

vange