closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3„

Verdlg van Gela Saken

Rapporten der Maandelijkse opneem van de groote en kleene geld Cassa

rd:s 600: teegens 3/8: rd:s p:r C=to 'smaands van de kerkmeester in Cassa ontfangen

ook rd:s 200: van ’t Capitaal der seprosen

Calcutative bereekening der benodigde Contanten voor A=o 179/90:

Guarnisoen of de Militie

Mits het overlijden van den Majoor Schneider het Commando over de militie

aan Capitain van quericke opgedragen

en aan hem toegelegt ’t kostgeld en Emolumenten van een Capitain Commandant

door den Capit:l van Guericke is na de ordre gedient van berigt nopens den

staat van ’t guarnisoen ensz

Aanbieding van ged:te berigt en korte sterkte

aantooning wat manschappen onder ult=o Augustus in weezen zijn

de Militie, Marines en Pennisten worden telkens g’Exerceert

’t Totaal der aanwesende soontrekkende Dienaaren

welke en hoe veel dienaaren in ’t Hospitaal hebben geleegen.

en welk in een rondjaar overleeden zijn

Segagieerdens.

sollicitatie om de rust gagie

vermeerdering van ’t getal derzelve met de in text genoemde en welk over„

„teeden is

Notitie van de nog aanweesende

Huijsselijke Bestellingen

insteede van den overleden Pan Koniang is als Luijtenant der Chineesen

aangesteld ongkongseeng

onder het Pennisten Coops insteede van Brusz: is van Iperen tot Luijtenant

en van Clootwijk tot vaandrig aangesteld

29

Pand: 328.

329

330

331

386:

387.

388:

389

389

390

453:

454

455:

456:

457:

458:

384:

385.