closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5279.

hoope van haere behoude aan„

komst

§ 200

Notitie van de in de Triton

geladene Nagulen

ƒ 281

Twee Javaanen van ’t Looagter

gebleeven na Samarang gezonden

het schip, het Loo afgezondene submissse Letteren gedateerd 26:

Meij en nader briefje van den 2: Iunij item die van den 12: Iulij

met het van Saparona vertrokken schip de Freton„

nevens alle zodaenige Papieren als tot dezelve betrekking

hadden, en

wij hoopen dat beijde scheepen met hunne kostbaare Ladin„

gen, reeds lange ramporij ter Indias Hoofdplaatse zullen ge„

arriveerd zijn en hunne ladingen ten genoegen, van uW Hoog

Edelens uijtgeleverde hebben.

Het Aanschouw tot

Scheepen en Vaartuigen an gaelgs en

timeerende de aankomst van Banda te Saparona, van het alsaak

met 1420: Rhaten Garioffel Nagulen belaben en op d„no 19 Juli

Jongstleeden wedr vertrokken schip de Priton uW

Hoog Edelens reeds bij onse eerbiedige van den 12: Iulij bevoo„

kens, bedeeld hebbende, verzoeken wij ter vermijding van nodeloo„

se hethaalingen ons daar aan te morgen tefereeren.

Na het vertrek van het schip het 200, gaf onsen fiscaal

Hogerwaard ons bij een berigt te kennen, dat de op dien bodem

bescheijdene Javaanse Mattroosen met name Bonsong van Pa„

marang in Singo van Japara, hier aan de Was„n achten gebleeven

weshalven wij deese Menschen met eene der particuliere

vaartuijgen

de Rond

dene Tar

is bij de B.

genomen.

Berigt

ker aanw