closeTerug naar inventaris

Transcriptie

derzelver betimmering en pre

sente toestant

§ 285:

de defecte Pantjalling Delft.

om die reedenen thans verzonden

ter overbreng tevens van deese„

en de onbequaame Goederen

§ 286:

Onder Commando van den

Sous Luijtenant de Vries

5 287:

Notitie van de gedanen Jn„

koop.

als gemelde Berigten in zijn omstande aanwijzen, en waar bij

teffens voorkomt derzelver betimmering, presente toestand,

mitsgaders bemanning en Armatuure

Dan vermits daar uijt knam te blijken dat de Pantjalling

Delft, alhier in A:o 1770: aangekomen, thans zodaenige gesteld

is, dat daar aan gestrakiege te paraten welsen gebaan werden

terwijl buijten dien de inhouten van dat vaartuijg voor een

gedeelte verrot en vergaan zijn; zo hebben wij in hoope van

uw Hoog Edelens gunstige goedkeuringe:/ te meer wijl de

Particuliere vaartuijgen teeds vroegtijdig van hier zijn vertrok„

ken :/ dien kiel moeten projecteeren tot den overbreng van deese

aan UW Hoog Edelens gerigte na jaarse advisen en Verdere

Comp: Papieren, mitsgaders zodaenige onbequame Goederen

als de Bylagen versellende Memorie dicteerd.

En wij hebben het Commando over dat vaartuijg opgedragen aan

alhier

den, in deesen Jaare met de Pantjallang de Exppeditie herwaarde

aangekomen Sous Luijtenant Hermanus de Vrils.

Geduurende het afgelegde Boekjaar van Anno 1787/8

en wel van Primo September d:o p=l tot ultimo

Augustus deeses Jaars, zijn alhier.

Ingekogt