closeTerug naar inventaris

Transcriptie

t

het

5 414

Aanbieding van de Copias der ge„

„wisselde brieven met de Corres„

„pondeerende gouvernementen

5415

communicatie van de ontfan„

„gene Elff pakken Lijwaten: van

sourabaja met de Priton:

§. 416:

de aankomst van den secret=s van

Clootwijk en 40: Man van de in

A:a p.o gezondene hulp troupen

na Banda

§ 417.

zijnde 29: koppen aldaar aangehou„

„den om t' geboek van Militaire,

85

zijnde, dan alleen een advertissement nopens de gemaakte veran„

dering en ampliatie in het 2: en 12: Articul der Tachtt

Conditien van de Topbaan hier vooren bij E: 3.13: beschreeven, hebben

wij de eere uw Hoog Edelens daar van schuldpligtig kennisse

te geeven.

96

Correspondentien met de drie nabuurigo Gouver

nementen gehouden, zijn zeedert onze laatste submisse gering;

wij bieden de gewisselde Brieven onder de Bijlagen uw Hoog

Edelens aller eerbiedigst aan, en noteeren in deezen tot Hoogst„

Derzelver elucidatie, dat wij met het te Saparoua aangeweest

zijnde schip de Triton behoorlijk hebben ontfangen de in dien

Bodem door de Bedienders te Sourabaija uijt de Barcq de

voorzigtigheijd overgescheepte Elff Pakken Lijwaten, neevens

den Soldaat Philipus de Vrij

Met welken Bodem, behalven den hier vooren teeds gemelden

Secretaris van Loodwijk, alhier ook aangekoomen zijn

40: van de door ons, op het verzoek der Bandase Ministers

in a=o p=o ter hunner adsistentie met volle wapenen derwaards

gezondene Commando dat bestaan heeft in 69: koppen met

hunne officieren.

zijnde de overige 29: koppen met derzelver wapenen door die

Ministers, zo op hunne vrijwillig gedaane verzoeken, als

om

2d: