closeTerug naar inventaris

Transcriptie

88

zal uw Hoog Edelens des behagende beschreeven

vinden bij de Notulen, ginsereert ter onser Resolutien van

den 2: Julij en 30:' Augustus deeses jaars

§ 432.

De in dit vaar ontfangene geschenk Leijwaaten, zijn be„

de geschenk lijwaten aan de Regenten

zijn behoorlijk uijt gedeelt

hoorlijk uitgedeelt aan de respective Inlandse Regenten

zo van onder dit Hoofd Casteel, als die van onder Laricque

§ 433.

Tot het extrueeren van de kosters en schoolmeesters woa=

wat tot extructie der in text ge=

melde wooningen door den Heer gord:

ningen nevens twee daar aan te voegene Huisjes, omme ten

verneur aan de regenten is voorgehoude

faveure van de Maleijdsche kerk verhuurd te konnen

worden door manquement aan kalk en inzonderheid aan hout

werken dus lange onvoltooijd hebbende moeten blijven heeft den

eersten Teekenaar in de noodzakelijk gebragt, om in de eerste

gehoudene Conferentie, de Regenten in t vriendelijke te anne

maren en te versoeken ten eijnde ter behulp van dat

gestigt waar bij een ieder van hun die eenige zugt voor

het

den Godsdienst heeft belang behoerde te hebben, tot zijne

te contribueeren en zulks zo spoedig mogelijk op te bren

gen.

§ 434

Dit een en ander hebben de respective Regenten onder

aanneming van de Regenten ter

leverantie der benoodigde kalk

in houtwerken zonder betaling

het ressort van dit Hoofd Casteel uitgesondert die van

de Mardika als geen Bosschen nog Landereijen bezittende

en daar van dus g’excuseert is geworden na eene vooraf„

„gemaakte verdeeling zo als bij eersgemelde Notul ge„

Specificeert staat gewillig en met alle volvaardigheid

zonder betaaling aangenoomen

Dn

2d: