closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: A:

Aan den del Edele Gestienge Groot Agtbaare Heer

Adriaan de

Bock

Raad van Nederlands Indie mitsgaders afgaande,

en

Den Wel Edele Agtbaare Heer

Johan Adam

Schilling

G'eligeerd Gouverneurs en Directeurs deezer Provintie

Wel Edele Gestrenge Groot Achtbare Heeren

Overenkomstig do zeer g’eerde permanente ordre heeft den nedri„

„gen teekenaar de eere Uw Wel Edele Gestrenge Groot Achtbare k be

„deelen dat de Vorderingen aan de Fortificatien alhier seedert panno main

anna passato tot heeden bestaan in

De voltooijing der twee schilderhuijsen op de zuijdoost, en Zuijdwestlijke

puncten.

De voltooijing der Ringmuur van ’t fortres Defentie ter lengte van

27: en hoogte van 3½: voeten:

De militaire Combuijs met dies deur en vengster Couzijnen tot aan de

Balken opgemetzeld ter lengte van 20: e diepte van 12: v=m binnens werk s

Terwijl

1:

20