closeTerug naar inventaris

Transcriptie

S: B:

Terwijl met het opmekzelen der gang van de ovlugtpoort ook reets

een begin is gemaakt,

voorts dat door het loontrekkend volk, wanneer mits swaare reegen

het werk niet konde vorderen, zijn aangekapt 550: kraal

steenen waar van er reeds 470: p=s: zijn verbruijkt

verhoopende hier meede aan de g’eerde intentie Uwer welEd:

Gestr: Groot Achtbaare te hebben b'antwoord, noeme mij met alle die„

„pe Eerbied /:onderstond:/ wel Edele Gestrenge Groot Achtbaare

Heeren /:lager:/ Uwel Edele Gestrenge Groot Achtbaare

onderdaanige en gehoor zamen Dienaar /:was geteekend:/

E=s Mazel /:inmargine:/ Bouro Defensie adij ultimo

April anno 1788.—

Aan als Vooren.

Den needrige teekenaar, geeft uwel Edele Gestrenge Groot

Achtbaare en Uwel Edele Achtbaare eerbiedig te ken„

„ne, dat waar 52: kannen Jarcq en 95: kannen Aard Olij meer

p=r Restant; en dat de Pantjalling de Expeditie vp=r De Delft; bij

de noodzaakelijk zoo door leccagie als tot preservatie voor 't

door knagen der wormen gecallesaat en gesmeerd dienen te wor„

„den in dit Jaar; waar toe benoodigt is 300: kannen van ieder zoon

der opgem: olij; en thans bij de Chineesen, de kan teegens 12: :r

kunnende k koop Krijge, versoeke Uwel Ed: Gestr: Groot Agtb:

en uwel Ed: Agtb: qualificatie tot den inkoop van 250:

kannen

L: