closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788: den 2: April

25:' Maij

Een Tol van de Pantjalling De Delft

Een

_=o de vriendschap

De Willem

Een

Een _=o De Expeditie

vier ter waarloo

Waar meede verhope de ordres van uwelEdele Agtbare schuldpligtig te

hebben voldaen, dierhalven de vrijheid gebruijke met alle Eerbied te onderteekenen

/:onderstond:/ welEdele Agtbaare Heer :/ lager:/: u welEdele Agtbaare Trouw„

„schuldige dienaer /:was geteekent:/ P:r Wolsgaard /:in margiene:/

Amboina in't Casteel Nieuw Victoria ult=o Augustus 1788:

Aan als Vooren

In nakoming der g’Eerde beveelen uwer welEdele Agtbaare, den tee

kenaar de vrijheijd gebruijkt op ’t Eerbiedigst te vertonen, wat kruijs

Expeditie en andere Togten, de alhier aanweesende ’s E: Comp: vaartuij„

„gen in ’t heeden ten einde Loopende Boekjaar gedaan hebben

derzelver betimmering presente toestand Mitsgaders Montuuren

van Ammunitie, en opvaerende Manschappen in voegen als.

De Barcq De ooorzigtigheid

Alhier van Batavia over Java, g’arriveert met Comp:s goederen gelaeden

Hautwerken

van hier vertrokken na Bouro, ter afhaal van Compagnies, vaartuijgen

waar van nog niet te rug gekoomen is nog hegt en sterk aan dezelve ver„

strekt ingevolge Politicque Raads besluijt van den 6: maij l: l: Nieuwe

Stenge &=a Bramstenge wand, staagen en Pardoens agter en voor

Bemand

29

2.