closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55

g’erigeerd, door ’t gesustineerde gebrek van den Equipagiemeester, aan de nog

benodigde bergplaatse voor d’ Hongij en verdere Equipagie goederen; deze beide

gebouwen zoude reeds lange voltooijd zijn, maar ’t gebrek aan de nodige balken

heeft zulks verhindert des bekomende, kan het binnen Een â Twee maanden

uijt de handen raaken.

Voorts is men beesig met het schoon maken van Planken, voor de Zolder

in ’t Hospitaal, en zal eerstdaags met het inleggen, een begin gemaakt worden

Met het stadhuis, is men tans besigom af te breeken, en met dies afbraak zullende

twee overige agter vertrekken gerepareert worden, waar mede men

tans beezig is,

De opperschoolmeester, Coster, en nog twee bijwooninge, met dies agter

vertrekken, zijn alle de Fondamenten boven de grond en men is tan besig met

het aanmaken van deur Cousijns; dit werk zal schielijk voltooijdraaken

door dien de nodige houtwerken prodeo, door de Negorijen reeds genoegsaam

geleeverd zijn.

men

Overigens is met het Quartsvolk vlijtig besig, met het verder voltooyjen der

bedekte weegen, uijt diepen van d’ Casteels gragt, en het afbreeken en opred„

„den van het stadhuijs, geen gebrek aan houtwerken hebbende, zal dit werk

meede schielijk voltooijd raaken.

Hier meede verhope schuldpligtig te zullen hebben b'antwoord, en

over zulks met alle Eerbied onderschrijve, /:onderstond:/ wel Edele Agtba„

„ren Heer /:lager:/ uwel Edele Agtb=s zeer ootmoedige en Trouwschuldige

Dienaar /:was geteekend:/ G N: van Guericke, /:in margine:/ Amboina

Nieuw Victoria adij Primo Septomber Anno 1788:—

Accordeert.

JJ: J.Cootrijks

20