closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55

Bastion ter Lengte aan beide zeijde van 25: en 12. voeten, en mijns oor„

deels genoegsaam zal geremedieert zyn, met het aanbrengen van de sluij„

aan dat Fondament ’t geene als een Beer de verdere overwyking zal

voorkomen, overigons de scheuren verstorken, met een sterk Landwerk

wat betreft de resteerende scheuren kunnen niet aangemerkt worden als

groote defecten aan ’t Casteel, dewijl niet overgeweeken, off gezakt zij

en notir van tijd, tot tijd, door de aardbeevinge zullen toeneemen door die

uijtgestrektheid.

Hot Arsignaal, is tot een Pakhuis gemaakt, in ’t zelve is de deur in ’t

midden gebragt, verders met vier dubbelde renster Consijns, en overe„

gens eenige geringe reparatien hebben plaats gehad.

Ook is de gang agter het Ryst Pakhuis g’opend met een houte goot

langs het dak voorsien, de vloer tussen het Pakhuis, en d’ wal voering als

een grep gemetzeld, tot Lugt en afwaetering van dit gebouw ’t welk

noodsakelijk is dat mede geschiede aan de verdere gebouwen welke in

dier voegen g’erigeerd zijn.—

De stoep voor ’t Nagul Pakhuis die eenigsints was over geweeken, door

de drukking van het dak, is wederom te regt gebragt, en voorzien teegen alle

verdere overwijking.

Eenige dwars scheuren in de walsvoeringe zijn bij visitatie ontwaard

eenelijk kalkbarsten te zijn, en dus door het verplijsteren wederom ge„

remedieert is

zo meede in de Commandant Arthilleriste en Penniste wooninge.

De vloer van het kruijt magazijn aan de westkant is na aantooning

van den Luijtenant streck behoorlijk verhoogd.

De bedekte weegen zijn aan de zeekant, zo ook aan d’ zuijd west on gedaan

„telijk aan d’ oostkant, volkomen opgevuld, en voorzien met dies Bankets,

ter breete van drie voeten

Het Pakhuis en Logiment der Mattroosen, zijn beide gevordert, tot het of

en inleggen der solder balken, zynde het Logiment met twee Lage verdieping

g'erigeerd