closeTerug naar inventaris

Transcriptie

102

Register der Bijlagen, gehoorende tot de

Resolutien beginnende met den 18 Junij

en Eindigende den 15 deezer.

„t van

den Koopman F: B: Hemmekam, verzoekende om zijne resteerende Lading

te mogen lossen en ten gelde maken

d„o

verleend door de Corporaals van de dragonders Jan van der Grift C: S:

ring

weegens vier stux door ouderdom onbequaam gewordene Paarden

van even gemelde Vier Paarden

colt

verleend door den quartiermeester Cornelis de Roo. C: S: van een verlooren

ing

dreg en agt. vadem touw van de Pantjallang de Maria

van den Equipagie opzigter Dirk vinse C:S: nopens de visitatie van de vergaane

Mast van de Pantjallang de vreede

oording van den zergeant Extirpateur H: W: Mertin, op de hem door den

Koning en Rijxgrooten van Bouthon ten Lasten gelegde beschuldigingen

annex

Een Insinuatie gedaan aan de met hem op Bouthon geweest zijnde Manschappen,

een smal geschenk aan de Koning van Bonij ter geleegenheid van de bevalliging der

Koninginne.

„sa geschenk aan de Horen van Bonij en Goa

den Meesterknegt der wapenkamer Laurens Pietersz, houdende verzoek dat zeeker

vonnis bij Heeren Commissarissen geslagen, mag werden g’annulleert, dan wel

dat de zaak ter nader onderzoek aan den Raad van Justitie mag werden overgegeven,

thiening in de Maccassaarse Landen en een gedeelte van het zuider Tellose

oppertolk D: Deefhout wegens de hem opgedragene Commissie tot het doen

den

der voorm: verthiening

„danige Maccassaren die finaal weigeren ’sComp„s thiende te geven, zonder

toestemming van de koning van Bonij

van gecommitteerdens wegens de gedaane Eiking van ’sComp„s Ellen Maaten

en gewigten Et:

van den siabandhaar Monsieur weegens twee door hem ter overvoering van den Capi„

„tain der Madureesen met zijn onderhoorige na Sumbauwa ingehuurde vaarthuigen„

Jong adsistend te Ternaten I: H: Bax, verzoekende om zijn dienst alhier zo lange

van den

te mogen presteeren tot tijd en wijle de geleegenheid zig op doet om de reise na voorm

zijn woonplaats te kunnen doen

El getrokken op de Maccassaarse Zoldij Boeken de Anno 1787/8

Kerkelijke Resolutien houdende verzoek dat den Maleidsche Leermeester Domingor„

Jacob Saptenno groot gunstig in gagie mag werden verhoogt

2e

2

4

_o

6

7

12

16

„. _o

17

19

21

23.

26

27

28

_o

1