closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rendement der verkogte Lijwaaten Eff: voor ’t groot Negotie Pakhuis

f=o 29

Verklaaring

verleend door den quartiermeester Cornelis de Roo C: S: weegens een verlooren

geraakte werpanker met 15 vadem touw van 8 duim

30

Supplicq van den koopman Hemmekam, insteerende om met een ijzer Anker van de Com„

„pagnie ter swaarte van 7 @ 800 lb gerieft te mogen werden

31

Rapport van gecommitteerdens wegens de taxatie van twee door den koning en Rijxgrooten

van Pandrabonij geleeverde kansslaven

39

Berigt van gecommitteerdens uit den Agtbaren Raad van Justitie nopens het bedragen

van 's Heeren geregtigheid of den twintigsten Penning in dit Jaar

33

Cassa Reekening der Negorij Vlaardingen onder ult„o Augustus deeses Jaars

39

Request van den geweesen Meesterknegt der scheepstimmerlieden Philippus Voerman,

inhoudende verzoek dat hem zijne Rustgagie gunstig als Meesterknegt

mag werden toegelegd

40

Staat Reekening van de weeskamer deeses Gouvernements onder ultimo

Augustus 1788:.

„41

Berigt van gecommitteerdens weegens hunne volbragte Commissie bij den Curator adlites.

45

Berigt van den

Commandant Johan Marthin Baserman C: S: weegens den

opneem van alle Arthillerij en wapen goederen, met voorstel om de onbe„

„kwaame na de Hoofdplaats te versenden

47

Verklaaring verleend door de Corporaals der dragonders Jan van den Grift C: S:

weegens een gecreveerd Paard

„56

Balance getrocken op de Maccassaarse Negotie Boeken de A„o 178 5/8.

57

wisselbrief

getrokken te Amboina op den EE: Willem Beth Isz: opperkoop„

„man en secunde alhier

58.

Maccasser In't Casteel Rotterdam den 15„e October Anno 1788:

Nidole

t Cart: getek