closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hebben, bereid zijnde hunne gegevene verklaaring ten allen tijden

nader met bede gestand te doen.

Aldus Gedeclareert tot Maccasser In ’t

Casteel Rotterdam dato voorsz ter presentie van

Johannes Arnoldus Geubels en Carel Pie„

„laat, clerken als getuigen hier toe gerequireerd, de minute

deeses is behoorlijk geteekend (:onderstond:) Quod Attestor

/was geteekend:/ L: Rudolph Eerst gesw: klerk.

Aan Den WelEdelen Agtbaren Heer

Barend Reijke

Gouverneur en Directeur deser Kurte Celebes

WelEdele Agtbaare Heer.

Tot voldoening van uwel Edele Agtbare gehormoreerde ordre hebben

wij ondergeteekendens den Equipagie opzigter Dirk Kinse,

den Meesterknegt der scheepstimmerlieden Johannes

Noorderstroom, als meede de scheepstimmerlieden Johan

Michiel Gusjouw en Willem Jonker ons

vervoegt de alhier op de wall leggende d’ Mast van de Pan„

„tjallang de vreede en dezelve nauwkeurig gevisiteert en

bevonden op verscheide plaatsen verrot en vergaan te zijn.

Waar