closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27

Aan als vooren:

heeft met verschuldigde Eerbied te kennen uwelEd: Agtb: zeer onderdanige

Dienaar Judocus Hubertus Bax, hoe hij ingevolge Hun Hoog„

Edelens besluit van den 2„e November a„o p„o blijkens een door zijn welEdele

Groot Agtbaare Gestrenge Heer Directeur Generaal behoorlijk getee„

„kende ordonnantie, met de Bark van den koopman Hemmekam

als Jong Adsistend met behoud van gagie van de Hoofdplaats

na Ternaten is vertrokken, en onderwegens door felle teegenwin„

„den als andere tegenspoeden de reise met voormelde Bark niet

heeft kunnen verkrijgen, genoodsaakt zijnde alhier binnen te loopen

zoo wend den needrigen Suppliant tot uwelEd: Agtb: met de„

„moedig verzoek om uit Consideratie van de voorgegevene reedenen

alhier zoo lange zijn dienst te presteeren, tot tijd en wijle de geleegen„

„heid op doet de reese weder na zijn voormelde woonplaats te kunnen

doen, zullende hij suppliant deese gunst bewijsing door een gesta„

„dige iver in den dienst zoeken waardig te maken. (:onderstond:)

'T welk Doende. (:was geteekend:) Jadocus Hubertus Bax

(in margine:/ Maccasser den 8„e Iulij anno 1788.

Balance