closeTerug naar inventaris

Transcriptie

46

principaal naar de Jongste bepaaling Hunner Hoog Edelheedens

bij Hoogst Derzelver gevenereerd besluit sub dato 13„e September

1782 gemaakt gehandelt is, en bevonden dat onder zijn Adminis

„tratie is geweest de Boedel van den Roerslotemaker Nicolaas

Robijn, dewelke behoorlijk g'inventariseert en verkogt is, dat

het vendieboek met de Memorie der gehoudene vendutie en Inven„

„taris accordeeren, en dat het zuiver procedido der Nalatenschap

van voorm: Robijn volgens een aan ons vertoonde ordonnantie

met rd„s 3:— behoorlijk door hem in Cassa is overgebragt.

Ook hebben wij bevonden dat zijne dood Reekening naar

rabat van het gewoone wissel verlies van 10 3/39 P=r C=o gecrediteert:

en dies provenue bij de Negotie Boeken ingenomen is.

Hier meede verhoopende aan de g’Eerde Intentie van uwelEd:

Agtb: voldaan te hebben neemen wij de vrijheid ons met diep

ontsag en Eerbied te noemen. (:onderstond:) WelEdele Agtbare

Heer en Heeren (:lager:/ uwelEd: Agtb: trouwschuldige Dienaaren

(was geteekend:) S: Monsieur en T: Bosch (in margine:/

Maccasser den 15„e September anno 1788.

Eerbiedig