closeTerug naar inventaris

Transcriptie

47

Eerbiedig Berigt

Aan Den welEdelen Agtbaren Heer

Barend Reijke

Gouverneur en Directeur deeser kuste Celebers

W„ W„o

WelEdele Agtbaren Heer

Ingevolge Extract van den 27„e februarij Laast heeden ontfangen

uit uwelEdele Agtbare vergadering om te doen een nauwkeurige

opnem van alle Arthillerij en wapen goederen, ten einde

na de Intentie en hooge ordre Hunner Hoog Edelheeden

die hier te veel aan handen zijn na de Hoofdplaats te kunnen

zenden, zoo hebbe wij ondergeteekende gecommitteerdens de Eer

uwelEdele Agtbaare te berigten, dat wy ons hebben vervoegt

in de Arthillerij en wapenkamer alhier, en aldaar bevonden

hebben, te weeten.

Op de Punt Boni.

8: p„s zegge agt pees ijzere Canons op affuiten van 12 lb waar van een

Canon onbequaam als meede een affuit en

4 wielen

Op de Punt Boeton

2 p„s zegge twee pees methaale Canons op affuiten van 12 lb

2 _o twee _o ijzere canons op affuiten van 18 lb waar van een

Canon en een wiel onbequaam

6 v: ses _o

_o Canons op affuiten van 12 lb waar van 2 canoms

onbequaam.

op